Skip to content

D’CSV Rëmeleng am Gemengerot

Mir si Fir IEch aktuell am GEMENGEROT AKTIV!

Nos conseillers actuels au conseil communal de Rumelange.

D’CSV

AM GEMEROT

LE CSV

AU CONSEIL COMMUNAL

COPETTE Jean

53 Joer, bestuet, Papp vun zwee Kanner |53 ans, marié, père de deux enfants|

 • Gemengeconseiller, Nationaldelegéierte vun der CSV, Staatsbeamten |Conseiller communal, délégué national du CSV et fonctionnaire d’État|

 

 • Member vun der Energie-, Finanz a Reglementskommissioun |Membre de la commission de l’énergie, des finances et pour la révision des réglements communaux|

 

 • Trainer vun der “Etoile Rëmeleng” |Entraîneur de « l’Etoile  Rumelange »|

 

 • President vum Tennisclub Käldall |Président du club de tennis du Kayldall|

LANG-LAUX Francine

61 Joer, bestuet, zwee Kanner | 61 ans, mariée, deux enfants |

 • Gemengeconseillère, Nationaldelegéiert vun der CSV, geléierten Infirmière an Hausfra | Conseillère communale, déléguée nationale du CSV, infirmière de formation et femme au foyer |

 

 • Member vun der Chancëgläichheetskommissioun, Natur- an Ëmwelt, a Reglementskommissioun | Membre de la commission pour l’égalité des chances, de la commission pour la nature et l’environnement et de la commission pour la révison des règlements communaux|

 

 • Member vum Office Social | Membre de l’Office Social|

 

 • Presidentin vun der «Amicale des Anciens» vum Basket Esch |Présidente de «l’Amicale des Anciens Basket Esch»|

SCHELINSKY Monique

65 Joer, zwee Kanner an zwee Enkelkanner | 65 ans, deux enfants, deux petits-enfants |

 • Gemengeconseillère, Nationaldelegéiert vun der CSV, pensionéiert Staatsbeamtin, Presidentin vun der CSV Rëmeleng | Conseillère communale, déléguée nationale du CSV, retraitée de la fonction publique, présidente du CSV  Rumelange|

 

 • Member vun der Natur- an Ëmwelt, Integratiouns-, Chancëgläichheets-, Finanz- a Reglementskommissioun | Membre de la commission de la nature et de l’environnement, de l’intégration, de l’égalité des chances, des finances et pour la révision des règlements communaux |

THEISEN André

78 Joer, bestuet, véier Kanner a véier Enkelkanner | 78 ans, marié, quatre enfants et quatre petits-enfants |

 • Gemengeconseiller, Nationaldelegéierte vun der CSV, Vizepresident vum Nationalcomité vun de CSV Senioren, pensionéierte Bäckermeeschter | Conseiller communal, délégué national du CSV, vice-président du Comité national des seniors CSV, maître boulanger en retraite |

 

 • Member vun der Verkéiers-, Finanz- a Reglementskommsissioun | Membre de la commission de la circulation, des finances et pour la révision des règlements communaux |
 • Member vun der Loyerskommissioun vum Kanton Esch | Membre de la commission des loyers du canton d’Esch |

 

 • Am Conseil d’administration vum CIGL | au conseil d’administration du CIGL |

 

 • Vizepresident a Sekretär vun der “Stëmm vun der Strooss” | Vice-président et secrétaire de la « Stëmm vun der Strooss »|

ANdrÉ, FIRWAT BASS DU EIGENTLECH aN der CSV?

ANDRÉ, pourquoi es-tu en fait dans le CSV ?