Skip to content

Är 11 Kandidate fir  d’Gemengewalen 2023 – Mir stellen eis fir!

Nos Candidats pour les élections communales 2023

Salut Rëmeleng, mir stellen eis vir!

Salut Rumelange, nous nous présentons !

COPETTE Jean

53 Joer, bestuet, Papp vun zwee Kanner |53 ans, marié, père de deux enfants|

 • Gemengeconseiller, Nationaldelegéierte vun der CSV, Staatsbeamten |Conseiller communal, délégué national du CSV et fonctionnaire d’État|

 

 • Member vun der Energie-, Finanz a Reglementskommissioun |Membre de la commission de l’énergie, des finances et pour la révision des règlements communaux|

 

 • Trainer vun der “Etoile Rëmeleng” |Entraîneur de « l’Etoile  Rumelange »|

 

 • President vum Tennisclub Käldall |Président du club de tennis du Kayldall|

DAKKAKI Houda

36 Joer, Mamm vun dräi Kanner | 36 ans, mère de trois enfants |

 • Aide-Educatrice an der Maison Relais Käl-Téiteng | Aide-Éducatrice à la Maison Relais de Kayl-Tétange |
 • Benevole am CGDIS Käl-Téiteng | Bénévole au CGDIS Kayl-Tétange |

 

 • Interkulturell Interpretin bei der Croix-Rouge (am Beräich vun der Integratioun)   | Interprète culturelle à la Croix-Rouge  (dans le domaine de l’intégration) |

 

 • Benevole am Service “Iris” vun der Croix-Rouge (Hëllef fir  elengstoend Leid) | Bénévole au service «Iris» de la Croix-Rouge (aide aux personnes isolées)

 

 

DZOGOVIC-KURTANOVIC Alisa

40 Joer, bestuet, Mamm vun 3 Kanner | 40 ans, mariée, mère de 3 enfants |

 • Botzfra | Technicienne de surface |

 

 • Member vun “ZK-BIHOR” | Membre de « ZK-BIHOR » |

 

 

HEBISCH Jean-Pierre

68 Joer, bestuet, e Kand an zwee Enkelkanner | 68 ans, marié, un enfant et deux petits-enfants |

 • Pensionéierte Bréifdréier| Facteur à la retraite |

 

 • Member vun der Verkéiers- an Energiekommissioun | Membre de la commission de la circulation et de l’énergie |

 

 • President vum Fëscher Club “Schlei Téiteng” | Président de l’association de pêche « Schlei Tétange »

 

LANG-LAUX Francine

61 Joer, bestuet, zwee Kanner | 61 ans, mariée, deux enfants |

 • Gemengeconseillère, Nationaldelegéiert vun der CSV, geléierten Infirmière an Hausfra | Conseillère communale, déléguée nationale du CSV, infirmière de formation et femme au foyer |

 

 • Member vun der Chancëgläichheetskommissioun, Natur- an Ëmwelt, a Reglementskommissioun | Membre de la commission pour l’égalité des chances, de la commission pour la nature et l’environnement et de la commission pour la révision des règlements communaux|

 

 • Member vum Office Social | Membre de l’Office Social|

 

 • Presidentin vun der “Amicale des Anciens” vum Basket Esch |Présidente de « l’Amicale des Anciens du Basket Esch »|

MORAIS NUNO

37 Joer, bestuet, Papp vun 3 Kanner | 37 ans, marié, père de trois enfants |

 • Coordinateur bei der CFL Cargo | Coordinateur chez CFL Cargo |

 

 • Kommitee Member vun den “USR Härenéquipe” a Spiller bei der “US Rëmeleng” | Membre du comité de « l’USR Vétérans» et joueur à «l’US Rumelange » |

SCHELINSKY Monique

65 Joer, zwee Kanner an zwee Enkelkanner | 65 ans, deux enfants et deux petits-enfants |

 • Gemengeconseillère, Nationaldelegéiert vun der CSV, pensionéiert Staatsbeamtin, Presidentin vun der CSV Rëmeleng | Conseillère communale, déléguée nationale du CSV, retraitée de la fonction publique, présidente du CSV  Rumelange|

 

 • Member vun der Natur- an Ëmwelt, Integratiouns-, Chancëgläichheets-, Finanz a Reglementskommissioun | Membre de la commission de la nature et de l’environnement, de l’intégration, de l’égalité des chances, des finances et pour la révision des règlements communaux |

SCHLEGEL Sam

27 Joer, gepacst | 27 ans, pacsé

 • Staatsbeamten, Sozialpedagog | pédagogue social de l’État|

SEYWERT ép. GUTENKAUF Karin

57 Joer, bestuet, 5 Kanner, 2 Fleegekanner a 4 Enkelkanner | 57 ans, mariée, mère de 5 enfants et mère d’accueil de deux enfants, 4 petits-enfants

 • Hausfra a Formatrice vun der Lëtzebuerger Sprooch | femme au foyer et formatrice de la langue luxembourgeoise |

 

 • Member vun der Kulturkommissioun a Presidentin vun de “Rëmelenger Theaterfrënn| Membre de la commission culturelle et présidente des « Amis du théâtre de Rumelange » |

THEISEN André

78 Joer, bestuet, véier Kanner a véier Enkelkanner | 78 ans, marié, quatre enfants et quatre petits-enfants |

 • Gemengeconseiller, Nationaldelegéierte vun der CSV, Vizepresident vum Nationalcomité vun de CSV Senioren, pensionéierte Bäckermeeschter | Conseiller communal, délégué national du CSV, vice-président du Comité national des seniors CSV, maître boulanger en retraite |

 

 • Member vun der Verkéiers-, Finanz- a Reglementskommsissioun | Membre de la commission de la circulation, des finances et pour la révision des règlements communaux |

 

 • Member vun der Loyerskommissioun vum Kanton Esch | Membre de la commission des loyers du canton d’Esch |

 

 • Am Conseil d’administration vum CIGL | au conseil d’administration du CIGL |

 

 • Vizepresident a Sekretär vun der “Stëmm vun der Strooss” | Vice-président et sécrétaire de la « Stëmm vun der Strooss »|

TINTINGER Jérôme

33 Joer, gepacst, zwee Kanner | 33 ans, pacsé, deux enfants

 • Motosbrigade vun der Douane | Brigade motorisée de la douane |

 

 • Member vun der Sportskommissioun | Membre de la commission des sports

 

 • 25 Joer Member vun der ” Etoile Rëmeleng”, säit 2 Joer Sekretär vun der ” Etoile Rëmeleng” | Membre de «l’Etoile Rumelange» depuis 25 ans, secrétaire de «l’Etoile Rumelange» depuis 2 ans |