Skip to content

Impressum

© CSV Rëmeleng

CSV – SEKTIOUN RËMELENG

Telefon: (+352) 621 168 934
E-Mail: rumelange@csv.lu

HaftungsausschlOSS

Haftung fir d’Inhalter
Mir préiwen an aktualiséieren d’Informatiounen op dësem Site stänneg. Trotz aller Suergfalt kënnen sech d’Daten an Tëschenzäit verännert hunn. Eng Haftung oder Garantie fir d’Aktualitéit, Richtegkeet a Vollstännegkeet géigeniwwer den zur Verfügung stoenden Informatioune kann doduerch net iwwerholl ginn.

Haftung fir d’Links
Gläiches gëllt och fir all aner Websäiten, op déi dësen Internetsite direkt oder indirekt mëttels Hyperlinke verweist. Mir si fir d’Inhalter vun de Websäiten, déi opgrond vun esou enger Verbindung kënnen erreecht ginn, net verantwortlech. Doriwwer eraus hafte mir generell weder fir direkt oder indirekt Schied, déi duerch d’Notzung vun den zur Verfügung gestallten Informatiounen op dësem Site kënnen entsoen. Mir behalen eis d’Recht zeréck, Ännerungen oder Ergänzunge vu bereetgestallten Informatioune virzehuelen.

Auteursrechter
Inhalt, Struktur, Programméierung a Layout vun dëser Websäit si rechtlech geschützt. D’Verwendung, d’Späicherung, d’Programméierung, souwéi d’Verbreedung vun Informatiounen oder Daten, virun allem vun Texter, d’Deeler vun Texter, d’Bildmaterial, d’Grafiken a Logoe brauch et eiser Zoustëmmung duerch eis. Alles ënnerläit den Auteursrechter an anere Gesetzer zum Schutz vum geeschtegen Eegentum. All bereetgestallten Texter, Biller, Grafiken a Logoen dierfe weder verännert nach fir kommerziell Zwecker kopéiert an op anere Websäiten agesat ginn. Mir weisen ausdrécklech dorobber hin, dass mir fir keng Lizenzrechter opkommen.

FotorechteR

All bildlech Elementer vun dëser Websäit si rechtlech geschützt oder dierfen ouni eng ausdrécklech schrëftlech Geneemegung net vun Drëtten genotzt ginn.

EXCLUSION DE LA RESPONSABILITÉ

Responsabilité pour le contenu
Nous vérifions et actualisons en permanence les informations figurant sur ce site.
Malgré tout le soin apporté, les données peuvent avoir été modifiées entre-temps.
Nous ne pouvons donc assumer aucune responsabilité ou garantie quant à l’actualité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations mises à disposition.

Responsabilité pour les liens
Ceci s’applique également à tous les autres sites web auxquels ce site web renvoie directement ou indirectement par le biais d’un lien hypertexte. Nous ne sommes pas responsables du contenu des sites web qui sont atteints sur la base d’un tel lien. En outre, nous ne sommes généralement pas responsables des dommages directs ou indirects, y compris le manque à gagner, résultant de l’utilisation des informations fournies sur ce site. En outre, nous nous réservons le droit de modifier ou de compléter les informations mises à disposition.

Droit d’auteur
Le contenu, la structure, la programmation et la mise en page de ce site web sont protégés par des droits d’auteur. L’utilisation, l’enregistrement ainsi que la reproduction d’informations ou de données, en particulier l’utilisation de textes, de parties de textes, d’images, de graphiques et de logos, nécessitent notre accord préalable. Tout est soumis au droit d’auteur et aux autres lois sur la protection de la propriété intellectuelle. Tous les textes, images, graphiques et logos mis à disposition ne peuvent être ni modifiés, ni copiés à des fins commerciales, ni utilisés sur d’autres sites Internet. Nous attirons expressément l’attention sur le fait que nous n’accordons aucun droit de licence.

DROITS D’IMAGES

Tous les éléments visuels de ce site sont protégés par la loi et ne peuvent pas être utilisés par des tiers sans autorisation écrite séparée.

En cas de litige, la version française des présentes conditions fait foi.