Skip to content

Dateschutz

Allgemeng

D’Internetsäit rumelange.csv.lu steet am Sënn vun der Europäescher Dateschutz-Grondveruerdnung, ënnert der Responsabilitéit vun der CSV, der Chrëschtlech-Sozialer Vollekspartei. Fir d’Erhiewen an Notze vun den Donnéeë bezéie mir eis op a beuechten Art 6. Abs.1 lit. A vun der EU-Datenschutzveruerdnung.

De Site ass an engem Datenzenter zu Lëtzebuerg hebergéiert an den Zougrëff op de Site geschitt iwwer eng mat SSL geséchert Connectioun (dorun ze erkennen dass d’Adress mat “https” ufänkt).

Généralités

Le site rumelange.csv.lu est conforme au règlement européen sur la protection des données, dont le CSV est responsable. Pour la collecte et l’utilisation des données, nous nous référons à l’article 6, paragraphe 1, point A du règlement européen sur la protection des données.

Le site est hébergé dans un centre de données au Luxembourg et l’accès se fait via une connexion sécurisée SSL (reconnaissable au “https” précédant l’adresse Internet).

Donnéeën, déi erfaasst ginn

Persounebezunnen Donnéeën erfaasse mir nëmmen dann, wann Dir ausdrécklech Är Zoustëmmung gitt. Dat ass jee no Notzung vun de Site ënnerschiddlech:

  • Wann Dir Member gitt an de Memberformular ausfëllt, ginn Är perséinlech Donnéeë fir intern Zwecker an der Partei, fir d‘Membergestioun, -informatioun a –betreiung elektronesch gespäichert, veraarbecht a genotzt. An deem Kader kritt Dir och eng individuell Membersnummer zougeuerdent. Dir kritt a reegelméissegen Ofstänn vun der Partei Informatioune per Post an E-Mail. D‘Donneeë gi vum CSV-Generalsekretariat traitéiert. Och déi Responsabel (President, Sekretär, Tresorier, respektiv de Verantwortleche fir nei Memberen) vun den Ënnerorganisatiounen, wou Dir Member sidd, a vun der Lokalsektioun, wou Dir Member sidd, kréien Äre Parteibäitrëtt an Donnéeë matgedeelt a kënnen dës am Kader vun hire Mandater an hirer Parteiaarbecht notzen. Fir d’Exekutioun vu verschidde ganz präzise Missiounen am Kader vun der Aarbecht vum Generalsekretariat an ënnert der Konditioun, datt eng Confidentialitéitserklärung tëschent der Partei an dëse Sous-traitants besteet, kënnen Donnéeën un dës Drëtter (Sous-traitants) weidergi ginn. No Beendegung vun der Memberschaft ginn Är Memberdonnéeë geläscht.
  • Wann Dir eis iwwert de Kontaktformular oder per Email kontaktéiert, ginn Är respektiv Donnéeë gespäichert fir Är Ufro och beäntweren ze kënnen. D’Weiderginn un Drëtter fënnt grondsätzlech net statt, sief et mir sinn duerch de gesetzleche Kader dozou verflicht.

Données collectées

Nous ne collectons des données personnelles que si l’utilisateur y consent expressément. Cela varie en fonction de l’utilisation de ce site web :

  • Si vous devenez membre et remplissez le formulaire d’adhésion, vos données personnelles seront enregistrées électroniquement à des fins internes au parti, telles que la gestion, l’information et le suivi des membres. Dans ce cas, un numéro de membre personnel vous est attribué et vous recevez régulièrement des informations du parti par e-mail ou par courrier. Les données sont traitées par le secrétariat général du CSV. Les responsables du parti (président, secrétaire, trésorier ou les délégués aux nouveaux membres des sous-organisations dont vous êtes membre et de la section locale dont vous êtes membre) reçoivent des informations sur votre appartenance au parti et sur vos données. Ils peuvent les utiliser dans le cadre de leurs contacts et de leur travail au sein du parti. En outre, les données peuvent être utilisées pour l’exécution de diverses tâches précises du secrétariat général. Cela n’est possible qu’à condition qu’un accord de confidentialité ait été conclu entre le parti et les sous-traitants. Dès que votre adhésion est terminée, vos données d’adhésion sont supprimées.
  • Si vous nous contactez par formulaire de contact ou par e-mail, vos données seront enregistrées afin de pouvoir répondre à votre demande. Elles ne sont pas transmises à des tiers, sauf si le parti y est obligé en vertu d’un cadre légal.

Wann Dir eisen Internetsite besicht, ass ze berécksiichtegen:

Späicherung vun IP-Adressen

Aus Grënn vun der Datesécherheet, ginn anonymiséiert IP-Adressë vun de Visiteure fir e limitéierten Zäitraum gespäichert. Gespäichert gëtt wéi eng Adressen zu wéi enger Zäit a vu wéi enger IP-Adress opgeruff gi sinn. Dës Date gi fir zwou Woche gespäichert a just d’Personal, dat sech ëm d’Gestioun vum Server këmmert, kann drop zougräifen. Duerno ginn se nach dräi Méint verschlësselt a Form vu Backups archivéiert.

Transfert vun Donnéeën

De Site benotze verschidden extern Servicer. Aus technesche Grënn gëtt dee Moment d’IP-Adress un dee jeeweilege Service iwwerdroen. Et sinn dëst:

  • YouTube vu Google fir Videoen
  • TypeKit vun Adobe fir Schrëften
  • Google Fonts vu Google fir Schrëften

Cookies

De Site rumelange.csv.lu benotzt Cookies fir statistesch Zwecker a fir perséinlech Preferenzen ze späicheren (beispillsweis déi zulescht ausgewielte Sprooch). Zousätzlech gëtt e Cookie ugeluecht, esoubal ee versicht sech anzeloggen.

D’Videoen, déi iwwer YouTube geluede ginn, setzen och Cookies. Mir benotzen eng Versioun vu YouTube mat méi héijem Dateschutz. Dës setzt zwar och Cookies, mee dës gi laut Google net fir Tracking-Zwecker gebraucht. Méi Informatiounen iwwer de “Privacy enhanced mode” bei Google: https://support.google.com/youtube/answer/171780

Social Media Plugins

Wann een op rumelange.csv.lu op e Button mam Text “Share” oder “Tweet” klickt, geet eng nei Fënster op bei Facebook respektiv Twitter. Dee Moment kréie Facebook oder Twitter mat, vu wéi engem Site dass ee bei si kënnt. Wann een net op déi Knäppecher klickt, gi keng Daten un dës Sozial Netzwierker iwwerdroen.

Linken op extern Internetsitten

Op eiser Internetsäit, fannt Dir Linken op Websitte vun Drëtten, wou mir nom Uklicke keen Afloss dorobber hunn, wéi den Ubidder Är Donnéeë veraarbecht. Fir d’Veraarbechtung vun Drëtten iwwerhuele mir keng Verantwortung.

Lors de l’utilisation de ce site web, il convient de tenir compte des points suivants :


Enregistrement des adresses IP


Pour des raisons de sécurité des données, les adresses IP anonymes des utilisateurs sont enregistrées pour une période limitée. En particulier, les adresses qui ont été consultées, quand et par quelles adresses IP sont enregistrées pour une durée de deux semaines. Seuls les collaborateurs chargés de la gestion du serveur ont accès à ces données. Ensuite, elles sont encore cryptées pendant trois mois et archivées sous forme de copies de sauvegarde.

Transfert de données


Le site web utilise différents serveurs externes. Pour des raisons techniques, l’adresse IP est actuellement transmise au serveur concerné. Parmi ceux-ci, on trouve :

  • YouTube de Google pour les vidéos
  • TypeKit d’Adobe pour les polices de caractères.
  • Google Fonts de Google pour les polices de caractères

Cookies


Le site rumelange.csv.lu utilise des cookies à des fins statistiques et pour enregistrer les préférences personnelles (par exemple la dernière langue choisie). En outre, un cookie est créé dès qu’une connexion est effectuée sur le site.

Les vidéos téléchargées via YouTube créent également des cookies. CSV utilise une version de YouTube plus respectueuse de la vie privée. Ceux-ci créent certes aussi des cookies, mais selon Google, ils ne sont pas utilisés à des fins de suivi. Pour plus d’informations sur le  « Privacy enhanced mode de Google », cliquez ici : https://support.google.com/youtube/answer/171780

Plugins pour les médias sociaux


Lorsque l’on clique sur le bouton « Share » ou  « Tweet » sur le site rumelange.csv.lu, une nouvelle fenêtre s’ouvre sur Facebook ou Twitter. À ce moment-là, Facebook ou Twitter est informé de la page Internet d’où provient l’utilisateur. Si l’utilisateur ne clique pas sur ces boutons, aucune donnée n’est transmise aux réseaux sociaux.

Liens vers des sites Internet externes

Notre site Internet contient des liens qui mènent à des fournisseurs tiers. Lorsque vous cliquez sur les liens correspondants, nous n’avons toutefois aucune influence sur la manière dont ces fournisseurs traitent vos données. Nous n’assumons aucune responsabilité quant au traitement des données par des tiers.

Är Rechter

Dir hutt d’Recht gewuer ze ginn, wéi eng Donnéeën d’CSV vun Iech huet a firwat a kënnt d’Erlaabnis fir d’Notze vun Ären Donnéeën zu all Moment widderruffen. Esou stinn Iech d’Recht op Auskonft, Verbesseren, Läschen, Aschränkung, Dateportabilitéit, Widderruff a Widdersproch zou.

Am Fall, wou Dir der Meenung sidd, datt beim Notze vun Ären Donnéeë géint Dateschutzrecht verstouss gëtt, kënnt Dir d‘CNPD (Commission nationale pour la protection des données) kontaktéieren.

Vos droits


Vous avez le droit de savoir quelles données vous concernant sont conservées par le CSV et pourquoi. Vous pouvez révoquer à tout moment l’autorisation d’utiliser vos données. Vous avez le droit d’accéder à ces données, de savoir où elles sont transférées, de les révoquer et de vous y opposer.

Si vous estimez que l’utilisation de vos données a enfreint la loi sur la protection des données, vous pouvez vous adresser à la CNPD (Commission nationale pour la protection des données).

D’CSV-Generalsekretariat kënnt Dir erreechen ënnert:

CSV-Generalsekretariat, 4, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg / B.P. 826 Luxembourg / Tel: (+352) 225731-1 / csv@csv.lu

Eisen Dateschutzbeoptragten erreecht Dir ënner: dateschutz@csv.lu / Tel.: 225731-1

Vous pouvez contacter le secrétariat général du CSV à l’adresse suivante :

Secrétariat général du CSV, 4, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg / B.P. 826 Luxembourg / Tel: (+352) 225731-1 / csv@csv.lu

Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dateschutz@csv.lu / Tel : 225731-1